Customized solutions, better diagnostics

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DIAGNOTIX B.V.

Versie 2-NL, 04-03-2020

1. Toepasselijkheid.

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door DIAGNOTIX B.V. (“Leverancier”) en op alle door haar gesloten of te sluiten overeenkomsten voor de levering van producten en/of diensten aan haar afnemers. Wijzigingen en/of afwijkingen van deze Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn wanneer deze schriftelijk tussen de afnemer en Leverancier zijn overeengekomen.

2. Bijzondere afspraken.

Indien tussen partijen specifieke schriftelijke afspraken zijn gemaakt die (mede) betrekking hebben de levering van producten en/of diensten door Leverancier, zullen deze Voorwaarden van toepassing zijn of blijven voorzover daarvan niet schriftelijk is afgeweken.

3. Totstandkoming.

Een order van de afnemer voor de levering van producten en/of diensten door Leverancier brengt slechts een overeenkomst met Leverancier tot stand indien Leverancier die order schriftelijk heeft aanvaard, dan wel een aanvang maakt met de uitvoering van de desbetreffende order.

4. Prijzen.

Tenzij anders door Leverancier aangegeven, zijn alle door Leverancier vermelde prijzen exclusief BTW. Tenzij anders door Leverancier aangegeven, zijn afgegeven offertes vrijblijvend. Gepubliceerde of vermelde prijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving door Leverancier worden gewijzigd.

5. Verzendkosten.
Op orders bedragende €500,- of meer zullen geen verzendkosten in rekening worden gebracht. Op orders bedragende minder dan €500,- bedragen de toepasselijke verzendkosten €34,95.

6. Leveringstermijnen.

Leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven en zijn niet fataal, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Leverancier in verzuim komt ten gevolge van een overschrijding van een leveringstermijn, is de afnemer slechts gerechtigd om de betreffende order schriftelijk te annuleren zolang het verzuim door Leverancier niet is gezuiverd.

7. Overmacht.

De termijn waarbinnen de leveringen dienen te hebben plaatsgevonden, wordt verlengd met de periode gedurende welke Leverancier door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan de zijde van Leverancier is onder andere sprake indien Leverancier na het sluiten van de overeenkomst, danwel na het plaatsen van een order of het verstrekken van de opdracht, tijdelijk of geheel verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog, molest, schade, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de toelevering door derden (waaronder voorraad- of grondstoftekorten), storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Leverancier als bij derden, van wie Leverancier haar producten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Leverancier ontstaan. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn beide partij gerechtigd om de overeenkomst die door de overmacht is getroffen te ontbinden.

8. Aflevering.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden producten voor risico en op kosten van afnemer vervoerd en afgeleverd op het door afnemer opgegeven afleveradres.

9. Betaling.

De afnemer is - tenzij anders schriftelijk aangegeven - verplicht om de vordering van Leverancier binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen zonder opschorting en/of verrekening. Iedere betaling die wordt ontvangen wordt geacht te strekken tot betaling op de langst openstaande rekening/nota. De afnemer is bij niet of niet tijdige betaling een rente verschuldigd van 1% per maand, zulks te rekenen vanaf de dag waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de dag der algehele kwijting en met dien verstande dat een reeds aangevangen maand zal gelden als een gehele maand.

10. Betalingskorting.

Indien betalingskorting wordt overeengekomen wordt deze door Leverancier op de factuur vermeld. Ten onrechte toegekende betalingskortingen zullen alsnog in rekening worden gebracht

11. Zekerheid.

Leverancier is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen, de producten onder rembours te verzenden, alsmede kredietfaciliteiten met onmiddellijke ingang op te zeggen of te wijzigen.

12. Incasso.
Bij niet of niet tijdige betaling door de afnemer, komen alle door Leverancier te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten tot incasso voor rekening van afnemer. Onder buitengerechtelijke kosten worden mede verstaan de kosten van eerste aanmaning. Leverancier is bevoegd om haar buitengerechtelijke kosten te fixeren op15% van de vordering, te verhogen met de BTW, en voorts met een minimum van €500,00, zolang Leverancier zelf met de invordering doende is, en op 20% van de vordering, te verhogen met de BTW, en voorts met een minimum van € 1.000,00, indien de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven aan een deurwaarder en/of advocaat. Onder vordering wordt hier verstaan het totaal van de openstaande factuurbedragen vermeerderd met de verschuldigde rente.

13. Opdrachten.
Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, is een aan Leverancier verstrekte opdracht uitsluitend opzegbaar door de afnemer indien de betreffende opdracht voor onbepaalde tijd is aangegaan of voor zover Leverancier met die opzegging heeft ingestemd. In het geval van een voortijdige opzegging door de afnemer, is de afnemer de volledige voor de desbetreffende opdracht overeengekomen beloning verschuldigd. Leverancier is te allen tijde gerechtigd om een aan haar verstrekte opdracht voor onbepaalde tijd met onmiddellijke ingang op te zeggen.

14. Beëindiging.
Onverminderd de beëindigings- en overige rechten van Leverancier op basis van de wet en deze Voorwaarden, is Leverancier gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen in het geval dat afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, een voor de levering, bezit, opslag of doorverkoop van de producten en/of diensten benodigde vergunning of toestemming ontbeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins, de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. Door een opzegging of ontbinding worden alle vorderingen van Leverancier op afnemeronmiddellijk opeisbaar.

15. Opschorting.

Leverancier is bevoegd alle verdere leveranties aan de afnemer op te schorten, indien hij of een aan hem gelieerde onderneming zijn verplichtingen voortvloeiende uit enige overeenkomst met Leverancier of een aan haar gelieerde onderneming niet nakomt.

16. Keuring.
De afnemer dient bij de aflevering de geleverde zaken en/of diensten zorgvuldig te (laten) controleren op geleverde aantallen en zichtbare gebreken en in het bijzonder na te zien op:

I) de houdbaarheidsdatum,
II) vorm,
III) de leesbaarheid van de op de zaken aangebrachte labels,
IV) of de inhoud van de dozen overeenstemt met de aanduiding op de verpakking en
V) of de labels op de diverse zaken overeenstemmen met de (ten aanzien van de samenstelling) overeenkomen specificaties of wettelijke voorschriften ter zake van de verkochte zaken.

Eventuele tekorten en zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na aflevering schriftelijk bij het Leverancier te worden gemeld. Eventuele andere gebreken dienen binnen vier werkdagen na aflevering schriftelijk te worden gemeld bij Leverancier. De afnemer draagt het risico van het steekproefsgewijs controleren en kan zich er niet op beroepen dat een zichtbaar en bij aflevering waar te nemen gebrek, niet door hem is onderkend omdat hij niet de gehele partij heeft onderzocht of heeft laten onderzoeken. Ingeval de afnemer zaken wil retourneren om redenen die niet te wijten zijn aan Leverancier (bijvoorbeeld bij het bestellen van het verkeerde product) dan kan Leverancier - maar is Leverancier niet verplicht - daaraan mee (te) werken met het recht van Leverancier op betaling door afnemer van een vergoeding voor de door Leverancier gemaakte kosten tot 40% van de aankoopprijs.

17. Herstel.

In het geval van een terechte klacht is Leverancier te hare keuze slechts gehouden om het gebrek (waaronder tevens wordt verstaan een onjuistheid of omissie in een uitgebrachte advies) te herstellen, de betreffende zaak te vervangen, of het bedrag dat in verband met de gebrekkige prestatie in rekening is gebracht - naar haar redelijk oordeel geheel of gedeeltelijk - te crediteren of geheel of gedeeltelijk terug te betalen. Zij hoeft hieraan echter niet te voldoen wanneer de afnemer in het licht van de redelijkheid en billijkheid niet gerechtigd is het voorgaande te vorderen.

18. Verval.
De afnemer kan op een gebrek in prestatie van Leverancier geen aanspraak meer doen:

I) indien afnemer niet tijdig heeft geklaagd als omschreven in artikel 16, of voor zover dat artikel niet van toepassing is, als bedoeld in de wet en
II) ten aanzien van geleverde producten en/of diensten, nadat 6 maanden na het moment van aflevering van de betreffende producten en/of diensten zijn verstreken.

19. Aansprakelijkheid.
Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving door de afnemer. De totale aansprakelijkheid van Leverancier en/of door Leverancier gebruikte en/of ingeschakelde rechtspersonen, natuurlijke personen, derden, onderaannemers en/of leveranciers, in verband met welke rechtsgrond dan ook, is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald krachtens de verzekering die Leverancier voor desbetreffend geval heeft afgesloten, vermeerderd met het bedrag van een toepasselijk eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering onder de bovengenoemde verzekering plaatsvindt, is de bovengenoemde totale (cumulatieve) aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 20% van de totale contractprijs van de Overeenkomst (exclusief BTW) of € 10.000, indien dat een lager bedrag is of geen Overeenkomst aan de orde is. Iedere vordering jegens Leverancier, in verband met welke rechtsgrond dan ook, verjaart een jaar na de dag waarop Afnemer op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengende feit onverminderd het bepaalde in artikel 18.

20. Vrijwaring.
De afnemer zal Leverancier vrijwaren tegen aanspraken van derden, en alle daarmee verband houdende kosten en schades, in verband met door Leverancier aan afnemer te leveren en geleverde producten en/of te verrichten en verrichtte diensten. Afnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik van geleverde producten en diensten.

21. Eigendomsvoorbehoud.
Leverancier behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle door haar geleverde producten totdat zij volledige betaling heeft ontvangen van die producten, alsmede van in verband daarmee verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door de afnemer van de betreffende overeenkomsten. Indien de afnemer tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Leverancier, of wanneer Leverancier redenen heeft om aan te nemen dat de afnemer zal tekortschieten in de nakoming van enige verplichting jegens Leverancier, is Leverancier gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen of deze te laten terugnemen. Indien Leverancier haar eigendomsvoorbehoud of recht van reclame uitoefent, worden alle bij afnemer aanwezige producten ten aanzien waarvan Leverancier haar rechten wenst uit te oefenen geacht geleverd te zijn door Leverancier, tenzij afnemer het tegendeel aantoont.

22. Vergunningen etc.

Afnemer dient, voor zover de afnemer hiertoe de mogelijkheid heeft, alle verzekeringen, vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen of toestemmingen die gebruikelijk zijn bij, of noodzakelijk zijn voor, het uitvoeren van de overeenkomst tijdig te verkrijgen en op verzoek van Leverancier een kopie daarvan te verstrekken aan Leverancier. De afnemer dient hiervoor ook alle benodigde veiligheidsvoorzieningen en, indien vereist, een inspectie van de lokale toezichthoudende instantie, te realiseren.

23. Geleverde producten.
Zonder voorafgaande toestemming van Leverancier is het de afnemer niet toegestaan:

I) geleverde producten te observeren, onderzoeken, demonteren of testen om achterliggende technische werkwijzen, processen, methoden, formuleringen of recepturen te achterhalen of door derden laten doen of om producten om die reden aan derden te leveren en
II) opgeleverde en/of ter beschikking gestelde informatie en/of documentatie bekend te maken aan derden, te kopiëren en/of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze aan afnemer zijn geleverd en/of ter beschikking zijn gesteld.

24. IE-rechten.

Geleverde diensten en producten maken naar beste weten van Leverancier geen inbreuk op industriële en intellectuele eigendoms- of andere rechten van derden. Leverancier heeft, indien deze desalniettemin inbreuk maken op dergelijke rechten van derden, het recht om de gevolgen daarvan naar eigen inzicht zo veel mogelijk te beperken zoals:

I) het verweer over te nemen en te voeren tegen deze inbreuk;
II) de benodigde rechten te verwerven zodat er geen inbreuk meer is; of
III) producten geheel of gedeeltelijk aan te passen, te vervangen en/of terug te halen tegen terugbetaling van het bedrag dat reeds is betaald voor hetgeen wordt teruggehaald.

Afnemer is verplicht Leverancier zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van enige kennisname van een dergelijke inbreuk en Leverancier volle medewerking te verlenen bij het nemen van genoemde maatregelen en zich te onthouden van handelingen die een negatief effect hebben op deze maatregelen.

25. Toepasselijk recht & geschillen.

Alle op door Leverancier gesloten of te sluiten overeenkomsten met afnemer, alsmede alle daarmee verband houdende vorderingen, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de tussen gesloten of te sluiten overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door Rechtbank Noord-Nederland.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in één van onze producten of diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken die passen bij uw wensen en organisatie. Wij staan u graag te woord!

Neem contact op